استند تسلیت

تاج گل خیریه ذاکرین انصار
به تمام مناطق تهران وحومه حتی شهرستانها

شماره استند 502

تلگرام1: 09351039205
تلگرام2: 09125782947

تاج گل خیریه انصارالحسین(ع)

به تمام مناطق تهران وحومه حتی شهرستانها

تلگرام1: 09351039205
تلگرام2: 09125782947

تاج گل مصنوعی می خوای خیریه انصار الحسین(ع)22838199

تاج گل طبیعی می خوای خیریه انصار الحسین(ع)22837182

تاج گل شادی می خوای خیریه انصار الحسین(ع)22838198

تاج گل افتتاحیه می خوای خیریه انصارالحسین(ع)55142006

ارسال تاج گل ازخیریه انصار الحسین(ع) 22837181

تاج گل انصارالحسین(ع)55142005

گل می خوای خیریه انصارالحسین(ع)66210149

گل ازخیریه انصارالحسین(ع)22839272
ارتباط با ما

شماره تلگرام1:

شماره تلگرام 2:

تلفن تماس:22839272

داراباد:99-22838198

کاشانک:82-22837181

جنوب غربی تهران:66210149

جنوب تهران:6-55142005

شماره حساب جاری:0104570012002

شماره کارت:0169-9951-9911-6037

پرداخت شاپرک با تلفن همراه: #44500*4*733*