آدرس 1 : تهران – شمیران
آدرس 2 : جنوب غربی تهران
آدرس 3 : جنوب داخل شهر

تلفن تماس 1 : 6-55142005
تلفن تماس 2 : 66210149

شماره کارت:به نام خیریه 6037991199510169

پشتیبانی تلگرام : 09351039205
خرید انواع تاج گل

تاج گل خیریه ذاکرین انصار
به تمام مناطق تهران وحومه حتی شهرستانها
تلگرام1: 09351039205
تلگرام2: 09125782947

تاج گل مصنوعی می خوای خیریه ذاکرین انصار22838199

تاج گل طبیعی می خوای خیریه ذاکرین انصار22837182

تاج گل شادی می خوای خیریه ذاکرین انصار22838198

تاج گل افتتاحیه می خوای خیریه ذاکرین انصار55142006

ارسال تاج گل ازخیریه ذاکرین انصار 22837181

تاج گل ذاکرین انصار55142005

گل می خوای خیریه ذاکرین انصار66210149

گل ازخیریه ذاکرین انصار22839272

https://t.me/taajgol
@tajgl-ansar :تلگرام2

کانال تلگرام:tajgolavsar@

@taajgol